Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การปฏิสัมพันธ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2565 [ 11 มีนาคม 2565 ] องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อมากำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับ ตลอดจนประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2565 [ 11 มีนาคม 2565 ] องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อมากำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับ ตลอดจนประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้ดำเนินณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา การนำปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อมากำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดับ ตลอดจนประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม

Map

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

faeebook เพจ