ถาม-ตอบ (Q&A)

  • ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมา ดังนี้
  • 1. สำเนาบัตรประชาชน
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 3. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง )
  • 4. รูปถ่ายบ้าน ด้านหน้า ด้านข้าง ซ้าย ขวา ห้องน้ำ ห้องส้วม
  • 5. ขนาดบ้าน กว้าง ยาว บ้านสร้างมาแล้วกี่ปี

  • ตอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ให้บริการ แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ยังไม่มีการให้บริการถ่ายบัตรประชาชนคะ

  • ตอบ : เปิดให้บริการค่ะ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ค่ะ

  • ตอบ : สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง 045-842222 ค่ะ

  • ตอบ : ได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ไม่พักกลางวันคะ

Map

faeebook เพจ