Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การปฏิสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ สมัยสามัญที่3ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 10:32

Map

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

faeebook เพจ